Adatkezelési tájékoztató

A Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója

A Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda (Ügyvédi Iroda) működésével összefüggésben egyes személyek személyes adatainak kezelését végzi. Az Ügyvédi Iroda tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályok, így különösen a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) által meghatározott elvárásoknak.

A)

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 48. 3/17.

Iroda címe: 1095 Budapest, Ipar utca 11. IV. em. 4. 
Telefon: +36 20 5188775    
Email: info@kfodorlegal.com

Honlapcím: www.kfodorlegal.com Kapcsolattartás elsősorban emailen

Az Ügyvédi Iroda adatkezelési tevékenysége az érintettek hozzájárulásán alapul, szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges, az Ügyvédi Irodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az Ügyvédi Iroda (illetve harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely élő természetes személlyel kapcsolatos, vagy amiből a természetes személy azonosítható, úgy mint személyes vagy ténybeli körülmények, név, cím, emailcím, telefonszám, születési dátum, kor, nem, TAJ szám, videófelvétel, fotó, ujjlenyomat.

B)

AZ ÜGYVÉD-ÜGYFÉL VISZONYBAN TÖRTÉNT ADATKEZELÉS

a) SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés célja
Az ügyvédi megbízási szerződésünk (egyéb szerződés) teljesítése érdekében a szerződés vagy a jogszabály alapján meghatározott kötelezettségeket látunk el ügyfeleink (egyéb szerződéses partnerünk) felé, ennek során kezeljük azokat az adatokat, amiket a szerződéses partner szolgáltatott nekünk, vagy harmadik személyektől kaptuk.

Vegye figyelembe, hogy nem tudunk Önnel ügyvédi megbízási szerződést kötni, amennyiben nem nyújtja nekünk a kért adatokat.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6 cikk 1 bek. lit b

Kezelt adatok
Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, amit megoszt velünk

b) JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS

Az adatkezelés célja
A ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kezelnünk az ügyfeleink adatait, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6 cikk 1 bek. lit c

Kezelt adatok
Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelését a jogszabály előírja

c) AZ ÜZLETVITELHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja
Kezeljük az ügyvédi iroda, mint vállalkozás megfelelő és hatékony üzletmenetéhez szükséges adatokat (pl. számlázási adatok, szerződéses partnereink adatairól adatbázis készítése), valamint szintén gyűjthetünk adatot olyan személyről, aki nem ügyfelünk és nem üzleti partnerünk, de az ügyvédi munkánk során ellátott ügyekben érintett (pl. jogvitában ellenérdekű fél, az ügyfelünk szerződéses partnere).

Az adatkezelés jogalapja
jogos érdek GDPR 6 cikk 1 bek. lit f

Kezelt adatok
Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelésére az üzletmenethez, feladatellátáshoz szükségünk van

Adattovábbítás
A számlázási adatokat az ügyvédi iroda könyvelőjének továbbítjuk:
RNS Stúdió Kft., székhely: 1038 Budapest, Rókahegyi út 16.
Kapcsolattartó személy: Iványi Csilla
Email: ivanyi.csilla@gmail.com

d) ÜGYFELEINKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS

Az adatkezelés célja
Jelenlegi, korábbi és esetleges jövőbeli ügyfeleink elérhetőségét (ideértve az alkalmazottaikat) megőrizzük annak érdekében, hogy velük tudjunk kapcsolatot tartani, további szerződéses viszonyt építeni.

Adakezelés jogalapja
jogos érdek GDPR 6 cikk 1 bek. lit f

Kezelt adatok
Név, lakcím, email, anyja neve, telefonszám, más személyes adat, aminek a kezelésére az üzletmenethez, feladatellátáshoz szükségünk van

e) KONZULTÁCIÓ RÖGZÍTÉSE

Az adatkezelés célja
Az első kapcsolatfelvétel lehetővé tétele abban az esetben, ha az ügyfél az online időpontfoglalón keresztül foglal időpontot a konzultációra.

Adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása

Kezelt adatok
Név, email, telefonszám

Adattovábbítás
booked4.us Időpontfoglaló Rendszer üzemeltetője, a booked4.us Kft.
Székhely: H-2600. Vác, Zichy H. utca 12.
Email: kapcsolat@booked4.us, telefonszám: +36-1-510-0212

A HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

a) SÜTIK

Az Ügyvédi Iroda honlapján ún. „sütiket” alkalmaz, azaz érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A „sütik” segítségével anonimizált és összesített technikai információhoz jutunk, azonban ez alapján Önt nem lehet egyedileg azonosítani.

Az adatkezelés célja
A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az alábbi linkeken olvashat tájékoztatást a sütibeállítások módosításáról:
Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben
Az előzmények és a sütik törlése a Safariból

Kezelt adatok
A tevékenység során használat időpontját, valamint az eszköz viselkedését, mint személyes adatokat kezeljük.
Adattovábbítás
A sütik alkalmazásával megismert személyes adatokat az Ügyvédi Iroda alábbi adatfeldolgozói is megismerhetik:

Kiss Dorottya Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 6000 Kecskemét, Hargita utca 6.
Email: dorottya.kiss@youhu.hu

Arconsult Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Office: 1013 Budapest, Pauler utca 1.
Email: info@arconsult.hu

b) HÍRLEVÉL, HASONLÓ EMAILEK

Aktuális és leendő ügyfeleink számára hírlevelet küldhetünk, amelyben tájékoztatjuk őket a gazdasági szereplőket érintő fontosabb jogi hírekről, jogszabályváltozásokról, továbbá egyes események (pl. karácsonykor) üdvözlőlapot küldünk, és hasonló marketing célú emailt.

Az adatkezelés célja
Tájékoztatás a gazdasági szereplőket érintő jogszabályváltozásokról, továbbá marketing.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása
Kezelt adatok
Adatkezelési tevékenységünk során az az ügyfelek (kapcsolattartók) emailcímét és nevét kezeljük.

Adattovábbítás Nincs

C)

AZ ÉRINTETTEK JOGA

1. Hozzáférés

Az iroda elérhetőségén bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és az ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg.

2. Helyesbítés

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

3. Törlés

A kezelt személyes adatot töröljük, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4. Korlátozás

Az alábbi esetekben kérheti az az adatkezelés korlátozását:
a) ha vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig)
Az adatkezelés korlátozása esetén az Ügyvédi Iroda az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

5. Tiltakozás

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak.
Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk.

6. Panasz

Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Keressen minket
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Frissítve: Budapest, 2019. szeptember 19.